නිවන් මගක්‍රම රටාව අතීත සිහි කිරිම

අතීත සිහි කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close