ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් පානාතිපාතා සික්ෂා පදය

පානාතිපාතා සික්ෂා පදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close