නිවන් මග පංචස්කන්ධ පොදිය

පංචස්කන්ධ පොදිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close