නිවන් මග රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා

රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා