නිවන් මග අවැඩ අසාධාරනයන්ට වන්දිගෙවා

අවැඩ අසාධාරනයන්ට වන්දිගෙවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close