දිව්‍ය ලෝකමාරයා පරාජය මච්චු මාර (ස්වාභාවික මරණය)

මච්චු මාර (ස්වාභාවික මරණය) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close