නිවන් මග උත්තරීතර මනුශ්ෂ්‍ය ධර්ම

උත්තරීතර මනුශ්ෂ්‍ය ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close