දාන කථාපූජා පූජා ගරුත්වය

පූජා ගරුත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා