නිවන් මගහේතු පල පාන්සකූල චීවරය

පාන්සකූල චීවරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close