නිවන් මගහේතු පල ආදීනවය බැලීම

ආදීනවය බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close