නිවන් මග පරිහරනය නැති විට

පරිහරනය නැති විට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close