අභිධර්මයචිත්තය විපාක චිත්තය

විපාක චිත්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close