අභිධර්මයචෛතසික ස්පර්ශ චෛතසිකය

ස්පර්ශ චෛතසිකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close