ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය දින හත ගෙවෙන ආකාරය

දින හත ගෙවෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා