දාන කථා තිබෙන හැටියට දන් දෙන්න

තිබෙන හැටියට දන් දෙන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා