දාන කථා ලැබෙන මුදල ‍වෙන් කර ගැණීම

ලැබෙන මුදල ‍වෙන් කර ගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා