පටිච්චසමුප්පාදය සම්මත අවස්ථාවේ උපත පැවැත්ම

සම්මත අවස්ථාවේ උපත පැවැත්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා