පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සතර අපායට යන සංඛාර

සතර අපායට යන සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා