නිවන් මගනිවන ධර්ම අවබෝධය ලැබීම

ධර්ම අවබෝධය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close