නිවන් මගනිවන කර්ම වේගයන්ගේ විපාක

කර්ම වේගයන්ගේ විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close