නිවන් මගනිවන සාසන ගුණයකට වැඳීම

සාසන ගුණයකට වැඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close