භාවනාවමෛත්‍රී මනා සිහියෙන් සිටීම

මනා සිහියෙන් සිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close