අභිධර්මය ශරීරයේ රසායනිකයන් නිපදවීම

ශරීරයේ රසායනිකයන් නිපදවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close