නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝවාන් වීමට බණ ඇසිය යුතුමයි

සෝවාන් වීමට බණ ඇසිය යුතුමයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close