දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය සෝවාන් ඵලයට පත් නොවිම

සෝවාන් ඵලයට පත් නොවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close