දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා