අභිධර්මයචිත්තයසිත ඥාන සම්පයුත්ත සිත

ඥාන සම්පයුත්ත සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close