පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම

පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා