නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති 56

අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close