නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති

අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close