නිවන් මග කය සහ බවය

කය සහ බවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close