කර්මය සමග යෙදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close