පටිච්චසමුප්පාදය සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය

සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close