දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ප්‍රත්‍යානුමෝදනා

ප්‍රත්‍යානුමෝදනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close