නිවන් මගනිවන වරද වරද හැටියට දකින්න

වරද වරද හැටියට දකින්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close