නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය අපා ගතවන රාග, ද්වේෂ, මෝහ

අපා ගතවන රාග, ද්වේෂ, මෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close