නිවන් මග සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම 549

සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close