නිවන් මග 2304

නිවන් මග යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා