භාවනාවධ්‍යාන ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය

ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා