නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ආනන්තරික සමාධිය

ආනන්තරික සමාධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close