ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දරුවන්ට ගහන විට දෙමව්පියන්ට රිදීම

දරුවන්ට ගහන විට දෙමව්පියන්ට රිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා