නිවන් මගනිවන සම චරියාව

සම චරියාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close