භාවනාවමෛත්‍රී වන්දි ගෙවා නිදහස් වීම

වන්දි ගෙවා නිදහස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close