නිවන් මග ආකාර දැකීම

ආකාර දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා