සුගතිගාමී වීම පෘතග්ජනයාට හිත පහදා ගැනීමට

පෘතග්ජනයාට හිත පහදා ගැනීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close