නිවන් මගනිවන සොපදිසේස නිවන

සොපදිසේස නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා