ප්‍රිය කරන දේ දුක දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා