පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාම රූප නිසා විඤ්ඤාණවේ

නාම රූප නිසා විඤ්ඤාණවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close