නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සකෘදාගාමී

සකෘදාගාමී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close