නිවන් මගනිවන සම්මත්ත නියාමය

සම්මත්ත නියාමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා