නිවන් මගනිවන නිවන ශාන්තයි නිවන ප්‍රනීතයි

නිවන ශාන්තයි නිවන ප්‍රනීතයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා